ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1884410
В момента има 50 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юли 2024
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 120709 lgl copy


Представяме публична информация за вашите проекти по Програма "Култура" и Програма "Европа"!

11.12.2023 г.

Изтегли PDF

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Oт КЛИШЕ ЕООД, ЕИК:202440961, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Братя Чакрин № 12А, ет.3, ап. 9, с управител Иван Борисов Борисов

2. Пълен пощенски адрес.

гр. София , ул. Николай Хайтов № 34

3. Телефон, факс и e-mail.

0876 305 409; diyana.topalska@ip-arch.com

4. Лице за контакти.

Дияна Топалска

 II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на една жилищна сграда. Предвижда се да бъде със свободно застрояване. За сградата ще има обособени индивидуални дворни пространства. Предвижда се изграждане на вътрешноалейна мрежа, като и новопроектиран трафопост.

Предвижда се изграждане на сондаж, който съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от Закона за водите ще обезпечава питейно-битовите нужди за гореописания обект. Водовземното съоръжение ще обезпечава питейно-битови нужди само и единствено за собствени потребности.

Водовземното съоръжение ще бъде с с дълбочина до 100 метра.

Предвижда се отвеждането на битово-отпадъчните води да се осъществява в новоизградена изгребна яма.

 б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

За обекта има:

-         Влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед на изпълнителния директор на АГКК РД-18-37/04.07.2011 г.;

-         Одобрен ПУП-ИЗПР със заповед на гл.арх. на Район Панчарево РПН22-РА50-39/ 01.03.2022, влязла в сила на 16.03.2022 ;

-         Виза за проектиране, издадена от гл.арх на Район Панчарево, Столична Община на 18.10.2023;


 

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

 При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

 е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Реализирането на плана няма да засегне в отрицателен аспект населението в близост до него. Изключва се възможността да има влияние върху хората или тяхното здраве. Не се очаква утежняване на екологичната обстановка в района на обекта.

 ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Изграждането на обекта, предмет на настоящата информация е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, транспорт на материали, машини и други. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:

-   шумово въздействие;

-   локално замърсяване с отработени газове;

-   запрашване на средата;

-   вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника)

При експлоатацията на обекта не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на хората. Имотът попада в устройственaзонa Жв. Зоната позволява извършване на дейностите, които ще се осъществяват. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората.

 2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с изграждане на една жилищна сграда. Предвижда се да бъде със свободно застрояване. За сградата ще има обособени индивидуални дворни пространства. Предвижда се изграждане на вътрешноалейна мрежа, като и новопроектиран трафопост.

Предвижда се изграждане на сондаж, който съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от Закона за водите ще обезпечава питейно-битовите нужди за гореописания обект. Водовземното съоръжение ще обезпечава питейно-битови нужди само и единствено за собствени потребности.

Водовземното съоръжение ще бъде с с дълбочина до 100 метра.

Предвижда се отвеждането на битово-отпадъчните води да се осъществява в новоизградена изгребна яма.

 3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от

Транспортен достъп: Транспортният достъп до имота ще се осъществява посредством вход-изход от новопроектирана улица, находяща се на запад от имота (от О.Т. 214 до О.Т. 215) до кръстовище със съществуваща улица „Шишарка“.

Електрозахранване: Електрозахранването ще се осъществява от електропреносната мрежа, като при необходимост ще се изгради трафопост.

Водоснабдяване: Предвижда се изграждане на сондаж, който съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от Закона за водите ще обезпечава питейно-битовите нужди за гореописания обект. Водовземното съоръжение ще обезпечава питейно-битови нужди само и единствено за собствени потребности.

Водовземното съоръжение ще бъде с с дълбочина до 100 метра.

Отвеждане на отпадъчни води: Предвижда се отвеждането на битово-отпадъчните води да се осъществява в новоизградена изгребна яма.

Отопление: Предвижда се отопление на ток и климатизация с климатици.

 Не се предвижда използване на взрив.

 4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до имота ще се осъществява от съществуваща в района изградена пътна мрежа.

 5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Очакваната продължителност на строителството за момента не може да се конкретизира, очаква се да е не повече от 12 месеца.

 Всички строителни и изкопни работи ще се извършват в границите на урегулирания поземлен имот, като не се предвижда усвояване на допълнителни площадки за извършването им.

 6. Предлагани методи за строителство.

Методите на строителството ще са съобразени с изготвен и одобрен работен проект. Същият ще се изготви след получаване на необходимите документи, а именно Разрешение за строеж от Район Панчарево – Столична Община.

След приключване на строителните дейности, теренът около обекта ще бъде почистен и възстановен.

 7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Местоположението на терена е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:

·       имотът е разположен в климатично и релефно благоприятна среда;

·      теренът е добре транспортно обезпечен;

·      имотът не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа;

·         при нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени;

 8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

 СНИМКА 1:

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ III-661, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 14831.6542.672, КВ. 58, МЕСТНОСТ С. ГЕРМАН, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.

 СНИМКА 2:

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотът попада в две устройствени зони – Сср и Жм2д със следните показатели:

Зона Жв:

§        Макс. плътност на застрояване – 25%;

§        Максимална височина – 8,5 м;

§        Макс. Кинт – 0,8;

§        Мин. озеленена площ – 60%.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Реализирането на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи чувствителни територии. Не се намира в близост до водоизточниците на минерални и лечебни води.

 

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до него няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, например за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Инвестиционното намерение не предполага добив на строителни материали и/ или електроенергия. В имота ще се разположи жилищен комплекс.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Преди реализиране на инвестиционното намерение, възложителят е необходимо да получи разрешително за строеж, което ще се издаде от гл.арх. на Район Панчарево към Столична Община.

 III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ III-661, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 14831.6542.672, КВ. 58, местност с. Герман, Район Панчарево, Столична Община.

 2. мочурища, крайречни области, речни устия;

С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.

 3. крайбрежни зони и морска околна среда;

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

 4. планински и горски райони;

Инвестиционното предложение не засяга и не попада в планински или горски райони.

 5. защитени със закон територии;

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на район Панчарево, Столична Община.

По време на строителството, здравният риск за работещите ще се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. при извършване на строително-монтажни работи.

Атмосфера и атмосферен въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

 Води

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от изградената в района инфраструктура. При реализирането и експлоатацията на инвестиционното намерение не се предвижда въздействие или замърсяване на водите в района.

 Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Реализирането на инвестиционното намерение ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт и антропогенния слой. Подравняването на площадката ще бъде свързано с отстраняване на допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и скална маса (чакъл). Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.

Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

В границите на инвестиционното предложение няма паметници на културата.

 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

 4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очакваното въздействие ще бъде:

-   краткотрайно по време на изграждане на обекта;

-   непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

 5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Очакваното въздействие може да се оцени като въздействие с малък териториален обхват на територията на имота, собственост на възложителя

Не се очаква експлоатацията на обекта до доведе до въздействие върху населението в района.

 6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от поява на вредно въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

 7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителността на въздействие зависи от времето на изграждане и експлоатация на обекта.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработени и приложими планове за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

 8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква комбиниране на въздействието от обекта с други инвестиционни намерения в близост.

 9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда.

 10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

 11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение изисква включване на поетапни мерки по време на строителството и експлоатацията:

 На етап строителство:

-      поддържане на строителната техника в добро техническо състояние;

-      организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена;

-      събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

 По време на експлоатация:

-       недопускане замърсяването на подземни води в прилежащите терени.

-       експлоатацията на съоръжението да се осъществява в съответствие с разрешения режим;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Приложена информация за осигурен достъп до информацията на обществеността.

Настоящата информация по приложение 2 е публикувана на следния адрес:

Софийски вестник (sofiavestnik.com)

 

 

 

  
YouSofia