ВписванеСтатистика

Брой прегледи на съдържанието : 1884457
В момента има 25 посетителя в сайта

Търсене в сайта

Банер
Юли 2024
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 120709 lgl copy


Представяме публична информация за вашите проекти по Програма "Култура" и Програма "Европа"!

25.06.2024 г.

Изтегли PDF

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

Приложение № 2 към чл. 6

 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„АГРОИНВЕСТ-АИ“ ЕООД, ЕИК 200332944, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1616, район Витоша, ул. „Дъбова гора“ № 1, с управител: Божидар Велков Петелов

2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция

гр. София, ул. Николай Хайтов 34, ет.1

3. Телефон, факс и e-mail 0876 305 409; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

4. Лице за контакти.

Дияна Топалска

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

 

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с изграждане на нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) в поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25, УПИ III-25, кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша, Столична община с ЕКАТТЕ 68134 с обща площ 2043 кв.м.

Кладенецът ще се използва за задоволяване на поливните нужди на обекта.

 

Транспортният достъп ще се осъществява от изток откъм съществуваща улица „Ламар“.

 

Тръбният кладенец ще бъде разположен в южната част на имота, на отстояние 5м от границите и ще се използва за водоснабдяване за поливни цели.

За водоизточника възложителят ще проведе процедури пред Басейнова дирекция Дунавски район за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

 

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) в поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.1976.25, УПИ III-25, кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша, Столична община с обща площ 2043 кв.м. Кладенецът ще се използва за задоволяване на поливните нужди на обекта.

 

Предвид геоложкия строеж на района и хидрогеоложката обстановка необходимото водно количество ще могат да се получат от един тръбен кладенец със следните проектно технически данни:

  • дълбочина - 70-80 м;
  • диаметър на сондиране - за водоприемната част - от 394 до 500 мм;
  • диаметър на водоприемната част – ПВЦ тръби от ф140 до ф200.

 

За изолация на повърхностни води, за защита на земните недра и недопускане проникването на замърсени повърхностни води, в изпълнение изискванията на Закона за водите, ще се проектира изграждането на задтръбна циментация.

Очаквано водно ниво в тръбния кладенец е на дълбочина от 18,00-25,00 м от повърхността.

      - Капацитет:Максималния дебит на черпене от кладенеца ще е 1,0 л/сек и не повече от 3 154куб.м/годишно.

      - Обща използвана площ: По време на строителството ще се използва площ до 40,00 м2 за изграждане на кладенеца и утайната система, която ще се рекултивира след завършване на сондажния процес. Освен това за водомерна шахта, в която ще се монтират контролно-измервателните уреди, ще се ползва площ 2,50 – 3,00 м2.

      - Посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност: изграждането на кладенеца е ново инвестиционно предложение.

      - Необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.):

В близост до площадката на обекта има изградена инженерна инфраструктура.

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

В УПИ III-25, кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша се предвижда изграждане на жилищна сграда, за поливните нужди на която ще се изпозлва водовземното съоръжение, предмет на настоящото уведомление.

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството се предвижда използване на вода и промит речен чакъл.

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

 

Отпадъците, които се очаква да се генерират съгласно Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците са следните:

По време на строителството се очаква да се формират:

Смесени отпадъци от строителни материали

с код 17.09.04 и неопасни свойства

-   начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място;

Земни маси - от изкопни работи

- с код 17.05.04 и неопасни свойства

-   начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка

Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

- с код 01.05.04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране.

-   начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място.

По време на експлоатацията се очаква да се формират:

Смесени битови отпадъци

-   с код 20.03.01 и неопасни свойства

-   начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо за твърди битови отпадъци от общинска фирма. Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Изграждането на инвестиционното предложение ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт.

В хода на строителство са възможни замърсявания с ГСМ, тъй като част от строителната апаратура е с дизелов агрегат. За целта при зареждането на апаратурата с дизелово гориво ще бъде използвана гумирана мушама под резервоара. В случай, че се получат разливи, почвата ще се изгребва, след което ще се рекултивира.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работните площадки.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата изправност на съоръженията, за което трябва да се предвиди:

- поддържане в постоянна изправност на съоръженията;

-поддържане в добро техническо състояние на електрическата инсталация.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява от изток, откъм съществуваща улица „Ламар“.

Електрическата енергия необходима за захранване на комплекса и помпеното оборудване ще се доставя от отклонение от съществуващата електрическа мрежа в района.

 

Собственият водоизточник /тръбен кладенец/ ще бъде разположен в посочения имот и ще се използва за водоснабдяване за поливни цели.

За водоизточника възложителят ще проведе процедури пред Басейнова Дирекция „Дунавски район” за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

      - Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:предвидените изкопни работи са свързани с изкопаване на утайник за промивната течност, дълбочината на утайника няма да бъде повече от 1,50 м. След приключване на сондажните работи утайникът ще се рекултивира с отнета земна маса.

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По време на изграждане на обекта - е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:

-   шумово въздействие;

-  локално замърсяване с отработени газове;

-  запрашване на средата;

-  вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника).

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Проектния тръбен кладенец ще се реализират в поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25, УПИ III-25, кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша, Столична община с ЕКАТТЕ 68134 с обща площ 2043 кв.м

Тръбния кладенец се предвижда да бъде разположен в южната част на имота. Приблизителните географски координати на кладенеца в WorldGeodeticSystem’84 са:

  • B: 42° 38' 03.56457"
  • L: 23° 18' 34.99014"

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

За съоръжението възложителят ще проведе процедура пред Басейнова дирекция - Плевен за получаване на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

Предвид геоложкия строеж на района и хидрогеоложката обстановка необходимото водно количество ще може да се получи от един тръбен кладенец със следните проектно технически данни:

  • дълбочина - 70-80 м;
  • диаметър на сондиране - за водоприемната част - от 394 до 500 мм;
  • диаметър на водоприемната част – ПВЦ тръби от ф140 до ф200.

За изолация на повърхностни води, за защита на земните недра и недопускане проникването на замърсени повърхностни води, в изпълнение изискванията на Закона за водите, ще се проектира изграждането на задтръбна циментация.

Очаквано водно ниво в тръбния кладенец е на дълбочина от 18,00-25,00 м от повърхността.

Предвижда се отнемане на почвения слой и депонирането му на предварително определено от общината място. За направата на площадката и подходите към нея ще се разработят настилки в зависимост от технологичната схема и организацията на движението до подобектите.

Теренът за реализиране на обекта е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи.

Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района. Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При изготвяне на работния проект ще бъдат отразени съществуващите пътни връзки за отделните подобекти и отклонението от тях. Достъпа до имота ще се осъществява от съществуващ път.

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка в района и безопасност на движение.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.). При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани природни ресурси като земя, вода, материали и енергия. Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси. Строителството като организация ще се разгърне само върху разглеждания имот и няма да засегне съседните имоти.

Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

 

6. Предлагани методи за строителство.

Методите на строителството ще са съобразени с изготвен и одобрен работен проект. Същия ще се изготви след получаване на необходимите документи, а именно Становище от РИОСВ-София и Разрешително за ползване от БДУВДР-Плевен за подземен воден обект.

Изграждането на тръбния кладенец ще се извърши с автосонда. Доставката на необходимите материали и съоръжения ще се извършват с товарен автомобил.

Усвояването на кладенеца ще се осъществи с промиване и черпене с потопяема помпа, с продължителност посочена в разрешителното за изграждане от БДУВДР-Плевен. За определяне на хидрогеоложките параметри ще бъде проведено водочерпене от 24 часа и пълно възстановяване на водното ниво.

След завършване на кладенеца, ще бъдат оборудван с метална шапка на устието и монтиране на потопяема помпа.

След приключване на изграждането на тръбния кладенец терена около него ще бъде почистен и възстановен.

Предвижда се отнемане на почвен слой и депонирането му на предварително определено от общината място.

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

 

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:

-   имотът е разположен в климатично и релефно позитивна среда;

-   теренът е добре транспортно обезпечен;

-   имотът е разположен в кв. Драгалевци, район Витоша на Столична община

-   в района има изградена инженерна инфраструктура;

-   предвижданите дейности ще се извършат изцяло в поземлен имот с идентификатор № 68134.1976.25;

-   съгласно "НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община", чл.14, ал. 5 и 6 се забранява: Ползването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. Ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите.

-   имота не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

 

 

 

 

Проектния тръбен кладенец ще се реализират в поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25, УПИ III-25, кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша, Столична община с ЕКАТТЕ 68134 с обща площ 2043 кв.м

Тръбния кладенец се предвижда да бъде разположен в южната част на имота. Приблизителните географски координати на кладенеца в WorldGeodeticSystem’84 са:

B: 42° 38' 03.56457"

L: 23° 18' 34.99014"

 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25, УПИ III-25, кв. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша, Столична община с ЕКАТТЕ 68134 с обща площ 2043 кв.м е предвиден за изграждане на жилищна сграда, за която има издадено Разрешение за строеж от гл.арх на Район Витоша.

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, например за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение не попада в и не засяга санитарно-охранителни зони.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Теренът е достатъчен за извършване на предвидените дейности. Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия. То може да се конкретизира и изрази в следното:

-  значителни капиталовложения за изграждане;

-  рационално използване на водните количества;

-  разкриване на работни места.

Няма да се добиват строителни материали и няма да се произвежда енергия.

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Разрешително за изграждане и водовземане съгласно Закона за водите.

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ III-25, поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.1976.25, КВ. 43, м. „кв. Драгалевци“, район Витоша, Столична община.

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

 

4. планински и горски райони;

Инвестиционното предложение не засяга и не попада в планински или горски райони.

 

5. защитени със закон територии;

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

 

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на с. Лозен.

По време на строителството, здравният риск за работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни аерозоли). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. при извършване на строително-монтажни работи.

Атмосфера и атмосферен въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Дейността на подобектите не предвижда отделяне на неприятни миризми. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Води

Собствения водоизточник / тръбен кладенец/ ще бъде разположен в имота и ще се използва за поливане на зелени и тревни площи, измиване на площадки и други за „Комплекс Резиденшъл парк Лозен”.

 

Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Реализирането на проекта ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт и антропогенния слой. Подравняването на площадката ще бъде свързано с отстраняване на допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и скална маса (чакъл). Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.

Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

В границите на инвестиционното предложение няма паметници на културата.

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очакваното въздействие ще бъде:

-   краткотрайно по време на изграждане на обекта;

-   непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Очакваното въздействие може да се оцени като:

-    с малък териториален обхват на територията на имота, собственост на възложителя;

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Засегнати могат да бъдат само обитателите на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителността на въздействие зависи от времето на изграждане и експлоатация на обекта.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

В близост до инвестиционното предложение няма съществуващи производствени обекти, от които да се получи комбинирано въздействие.

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда.

 

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение изисква включване на поетапни мерки по време на работното проектиране, строителството и експлоатацията:

На етап проектиране:

-      извършването на проучвателни работи и проектни разработки за изграждане на тръбния кладенец;

-     предвиждане на места за временно съхранение на битовите и строителните отпадъци до извозването им;

-     изготвяне на проект по озеленяване и ланшафтно оформяне на площадката.

На етап строителство:

-     поддържане на строителната техника в добро техническо състояние;

-     организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена;

-     събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

-     съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци;

По време на експлоатация:

-     недопускане замърсяването на подземни води в прилежащите терени.

-     експлоатацията на водоползването да се осъществява в съответствие с разрешения режим;

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвеститорът е публикувал информация на следния уеб-сайт:

https://www.sofiavestnik.com/

 
 
YouSofia